“Life……………motivates me to write” – Felicia T. Simpson